Wolontariat

Okres nauki w szkole podstawowej to czas, kiedy najlepiej wpajać dzieciom postawy bezinteresownej troski o dobro innych, gotowości do niesienia pomocy i poświęcenia, zachowań  altruistycznych, dlatego nasza szkoła propaguje ideę wolontariatu.
Wolontariat rozwija wśród uczniów postawę otwartości na człowieka i świat. Pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu.   

CELE
1.   Propagowanie idei wolontariatu.
2.   Uwrażliwienie na potrzeby innych.
3.   Kształtowanie postaw prospołecznych.
4.   Rozwijanie empatii, postawy zrozumienia drugiego człowieka.
5.   Rozwijanie zainteresowań.
6.   Wzmacnianie wiary w siebie.
7.   Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
8.   Tworzenie więzi ze środowiskiem.
9.   Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
10. Inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

OBSZARY DZIAŁAŃ
Środowisko szkolne:
akcje charytatywne organizowane w szkole, organizowanie pomocy koleżeńskiej, udział w realizacji projektów o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.
Środowisko pozaszkolne:
akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.