Talent swój mam, pokażę go wam

 Talent swój mam, pokażę go wam – spotkania z ciekawym człowiekiem

 „Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione,
z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalnie wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym.  
Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”.W okresie od września  2015 do czerwca 2017  w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Talent swój mam pokażę go wam - spotkania z ciekawym człowiekiem”.  Jest to innowacja  metodyczno – organizacyjna, którą objęte zostały dzieci z klasy 2a, 2b, 5a i 5b na zajęciach dodatkowych.

Zajęcia prowadzone są metodą projektu:                                           
Klasa 2a  - nauczyciel prowadzący mgr Bożena Reszko,
Klasa 2b - nauczyciel prowadzący mgr Marzena Kalisz,
Klasa 5a - nauczyciel prowadzący mgr Ewa Maj-Czerwińska,
Klasa 5b - nauczyciel prowadzący mgr Aneta Trzos,                                         

Spotkania z ciekawym człowiekiem – nauczyciel odpowiedzialny mgr Jadwiga Kicińska,    mgr Renata Kwiecień

Celem głównym innowacji jest wspomaganie ucznia w rozwijaniu jego talentu, pasji
i zainteresowań.                                                                                                  
Cele szczegółowe:
 • odkrycie potencjału każdego dziecka,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów,
 • wspieranie rozwoju intelektualnego,
 • umożliwienie odnoszenia sukcesu,
 • budowanie motywacji do nauki,
 • wdrażanie do samooceny,
 • rozwijanie umiejętności społecznych,
 • zachęcanie do niezależnego myślenia i stosowania nietypowych rozwiązań,
 • promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym,
 • doskonalenie form współpracy z rodzicami w zakresie wspierania rozwoju i talentów dzieci,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości,
 • doskonalenie  pracy zespołowej.     
              
Innowacja opiera się na  wszechstronnym  rozwoju uczniów, za pomocą  innowacyjnych  metod. Uczniowie zostali  zdiagnozowani, co pozwoliło  na  opracowanie  indywidualnego profilu inteligencji. Narzędziem  wykorzystanym do diagnozy był  Test Uzdolnień Ucznia wg H. Gardnera dla uczniów klas 1-3 oraz dla uczniów klas IV-VI. Opiera się on na  teorii H. Gardnera i przeznaczony  jest do identyfikacji uzdolnień dzieci. Określenie profilu pozwala ocenić, które zdolności będą fundamentem podejmowanych działań, a które należy rozwijać i doskonalić.
Uczniowie realizujący program zostali wybrani z I i II etapu edukacyjnego, aby grupy w których będą realizowane zadania były zróżnicowane wiekowo.
Korzyść płynąca z pracy z taką grupą:
– Grupa zróżnicowana wiekowo swoją strukturą przypomina rodzeństwo w rodzinie wielodzietnej i stwarza naturalne warunki rozwoju społecznego i umysłowego dzieci.
- Przebywając w grupie zróżnicowanej wiekowo każde dziecko doświadcza różnych pozycji w grupie, co uczy i daje wiele satysfakcji. Młodsze dzieci mogą przejmować od starszych wiedzę, doświadczenia i  umiejętności. Dzieci stają się bardziej wrażliwe i otwarte na potrzeby innych, tworzy się większe poczucie więzi.
 – Dzieci starsze mają okazję do prezentowania swojej wiedzy i umiejętności młodszym koleżankom/ kolegom, mogą opiekować się młodszymi, co sprzyja wyrabianiu wrażliwości oraz podnosi samoocenę.
  Podczas  prowadzenia  grup zróżnicowanych wiekowo nauczyciele będą  zwracać szczególną uwagę na:  tworzenie środowiska sprzyjającego współpracy, a nie rywalizacji między dziećmi, zachęcaniu dzieci do wzajemnego uczenia się, zachęcaniu dzieci, by wzajemnie troszczyły się o siebie i pomagały. Nauczyciele będą wybierali  takie metody i formy pracy, aby były one odpowiednie dla profilu inteligencji uczniów z którymi pracują.
 
Osiągnięcie zaplanowanych celów będzie możliwe  poprzez:
- Spotkania z ciekawymi osobami w szkole i poza nią.
- Aby rozbudzić w uczniach ciekawość będą organizowane wycieczki, wyjścia, ćwiczenia terenowe, warsztaty.
 - Dla uczniów z klas 2 zostaną zorganizowane w sali lekcyjnej  „ruchome”  Instytuty Zainteresowań: Instytut językowy, Instytut logicznego myślenia, Instytut wizualno-przestrzenny.
- Organizowane będą konkursy, akcje, pokazy  w których uczniowie będą mogli zaprezentować swoje zdolności, uzdolnienia i talenty.
- Do realizacji programu zostaną włączeni rodzice, będą zachęcani do motywowania i wspierania dziecka.
Innowacja będzie realizowana przez nauczycieli  w oparciu o przygotowany harmonogram i tematykę zajęć. Nauczyciele będą tak prowadzili zajęcia, aby wszyscy uczniowie byli zaangażowani i każdy mógł wykazać się dominującym typem inteligencji, ale również mógł wspierać słabsze strony.  Nauczyciele w programie pełnią rolę animatora, który  wprowadza uczniów w temat zajęć, wzbudza ciekawość, motywuje, naprowadza, podpowiada, podtrzymuje emocje towarzyszące dzieciom przy podejmowaniu różnorodnych zadań. Natomiast aktywność w trakcie różnych zadań, ćwiczeń, gier, zabaw itp. należeć będzie do ucznia. Uczniowie stają się współorganizatorami zajęć, są twórcami i realizatorami. Taki sposób pracy wywołuje pozytywne emocje, które warunkują działanie, przeżywanie i odkrywanie.
 
 Harmonogram realizacji działań programowych
 
Nr Planowany termin realizacji Temat projektu
- dominujący typ inteligencji
Spotkania z ciekawymi osobami
1. wrzesień-październik
2015
 
„Zdrowo i sportowo”
 
cielesno-kinestetyczna
 październik 2015r.
- sportowiec
 
2. listopad-luty
2015/2016
„Wesoła matematyka”
 
logiczno-matematyczna
 
 listopad 2015
- informatyk                                                            luty 2016
- konstruktor
3. marzec – kwiecień
2016
„W świecie bajek i baśni”
 
słowno-językowa
marzec 2016r.
- dziennikarzem,                                 - pisarz
4. maj-czerwiec
2016
 „Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi”
 
przyrodnicza
 
maj  2016
- zootechnik,
 
5. wrzesień-październik
2016
„Jestem Mozartem”
 
muzyczna
 
październik 2016
 
- tancerz,
- wokalista
6. listopad 2016/
luty 2017
„Malowanie, rysowanie, budowanie
 – zawsze w głowie coś zostanie”
listopad   2016
- pilot          
luty  2017
- artysta malarz
7. marzec 2017 „Talent swój mam pokażę go Wam”
 
Intrapersonalna
marzec 2017
- aktor
8. kwiecień 2017 „Mam zawsze swoje zdanie”
 
Interpersonalna
kwiecień 2017
-  polityk,