"Szkoła odkrywców talentów""Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości aby swoje zdolności rozwijać."  J. F. Kennedy

 
Nasza szkoła zdobyła w 2014 roku tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, przyznawany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Szkoła posiada systemowy program pracy z   uczniem zdolnym.
 
Podejmowane działania
 • Systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych
 • Przedmiotowe koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, informatyczne, historyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, przyrodnicze, artystyczne, sportowe
 • Inne koła zainteresowań: SKS, chór szkolny, koło teatralne, koło turystyczne, koło plastyczne, koło przyjaciół książki, koło naukowe: doświadczenia i eksperymenty
 • Indywidualne zajęcia z uczniami szczególnie uzdolnionymi
 • Indywidualne i grupowe przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach
 • Organizacja konkursów o zasięgu szkolnym i pozaszkolnym
 • Wybrane metody i formy pracy z uczniem zdolnym
 • Wycieczki edukacyjne
 • Warsztaty w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, Muzeum PTTK,
 • Praca metodą projektu – uczeń gromadzi materiały, przetwarza je, opracowuje i tworzy spójny projekt korzystając z różnych źródeł
 • Uczniowie rozwijali się również artystycznie. Uczestnicy prezentują swoje zdolności na akademiach szkolnych i pozaszkolnych.
 
Przykłady indywidualizacji i różnicowania treści, metod, form pracy z uczniem zdolnym
 • Stopniowanie trudności w zadaniach
 • dodatkowe zadania na ocenę celującą
 • trudniejsza praca domowa dla chętnych
 • dawanie możliwości stworzenia dodatkowego projektu według własnej koncepcji i własnymi metodami
 • praca w grupach
 • metoda projektu

 • Rozwój, zainteresowań, zdolności i talentów uczniów:

Koło języka angielskiego - celem prowadzonych zajęć jest doskonalenie kompetencji językowych w zakresie mówienia, pisania, czytania i słuchania, kształtowanie umiejętności korzystania z autentycznych materiałów źródłowych, poszerzenie wiedzy dotyczącej krajów anglojęzycznych, nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z różnych krajów europejskich i praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności językowych oraz przygotowanie uczniów do konkursów językowych. Uczniowie mają okazję w sposób praktyczny wykorzystywać swoje umiejętności językowe korespondując drogą mailową i za pośrednictwem tradycyjnej poczty z rówieśnikami z różnych krajów. Uczestniczą też w wideokonferencjach, podczas których wykorzystują poznane strategie komunikacyjne Wymienione formy aktywności sprzyjają rozwijaniu motywacji do nauki języka, wieloaspektowym poznawaniu krajów partnerskich, życia rówieśników, ich zainteresowań.

Koło matematyczne - udział w zajęciach stwarza uczniom warunki rozwoju, doskonalenia umiejętności, rozwijania zdolności oraz twórczego, logicznego myślenia i wzbogacenie wiedzy matematycznej. Unikanie monotonności przez wprowadzanie nowych, ciekawych oryginalnych zadań pozwala dzieciom zobaczyć coś nowego, przeżyć i poznać nowe treści w atrakcyjny sposób. Istotnym elementem pracy koła jest rozwiązywanie zadań przygotowujących do konkursów matematycznych, a co za tym idzie, stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu. Uczniowie są wdrażani do systematycznego, celowego działania oraz dobrej organizacji pracy. Na zajęciach wykorzystywane są programy komputerowe, serwis www.matzoo.pl, tablica interaktywna. Członkowie koła aktywnie włączają się w obchody Święta Matematyki oraz Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
Uczniowie koła matematycznego odnoszą liczne sukcesy w matematycznych konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Konkursy szkolne są szansą na sprawdzenie wiedzy i umiejętności dla licznej grupy uczniów. Najlepsi mają szansę porównać swoje wiadomości i umiejętności w gronie rówieśników z innych szkół.
W wojewódzkim Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym uczeń naszej szkoły  został laureatem, a drugi finalistą konkursu. Uczniowie szkoły są także laureatami międzyszkolnych konkursów matematycznych rozgrywanych w naszym mieście.

Chór szkolny - gromadzi uczniów klas IV- VI,  którzy wolny czas pragną spędzać na wspólnym śpiewaniu. Zajęcia pozwalają dzieciom odkryć swój talent i artystyczne pasje oraz stwarzają możliwość wyrażenia siebie w artystycznej formie. Rozwijanie uzdolnień wokalnych, muzykalności i artystycznej wrażliwości łączy się z miłością do wspólnego śpiewania. Uczniowie poznają specjalistyczną literaturą wokalną, uczą się umiejętności współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za poziom i wyniki wspólnoty. Zajęcia kształtują obowiązkowość, a liczne występy uczą pokonywać tremę i dają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i osiągnięcia sukcesu również przez uczniów wycofanych. Rolą opiekuna jest zaszczepienie w dzieciach miłości do śpiewu i muzyki, nabywanie przez nie trwałych nawyków obcowania ze sztuką, co przekłada się na kontynuowanie działalności w kolejnych szczeblach edukacji.
Chór zdobywał nagrody i wyróżnienia na przeglądach np.: I, II miejsca w międzyszkolnych konkursach piosenki ekologicznej, II miejsce w finale Diecezjalnego Konkursu Pieśni Patriotycznej, II miejsce w międzyszkolnym konkursie piosenki angielskiej, w marcu 2013r. II miejsce w powiatowym etapie konkursu pieśni patriotycznej. Chór zdobywał nagrody i wyróżnienia w Przeglądach Chórów Szkolnych w ramach projektu Śpiewająca Polska. Ciekawym doświadczeniem szkolnego chóru był występ w wigilijnym koncercie Kolęda NOVA 2011 w Bazylice Mariackiej. Wspólny występ z grupą znanych artystów był najcenniejszą nagrodą. W grudniu 2013r. chór wystąpił w niecodziennym koncercie na estradzie Filharmonii Świętokrzyskiej, gdzie wspólnie z innymi zespołami wokalnymi oraz orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej wykonał Kantatę Saint Nicolas B. Brittena z partiami solowymi tenora Nicholasa Sharratta.

Szkolne Koło Sportowe Jedynka - sportowe zajęcia pozalekcyjne skierowane są do dziewcząt i chłopców z klas IV - VI. Zainteresowani uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej, tenisie stołowym i lekkoatletyce. Zajęcia są otwarte dla uczniów, niezależnie od ich aktualnej dyspozycji. Chcemy, aby radość z uczestnictwa równała się sukcesom uczniów uzdolnionych. Poprzez realizowane formy rekreacyjnych i sportowych zajęć dbamy o wszechstronny rozwój uczestników, wdrażamy ich do aktywnego stylu życia oraz dbałości o własną sprawność ruchową. Uczestnicząc w zajęciach sportowych uczniowie mają możliwość spędzenia czasu w atrakcyjnej formie oraz bezpiecznych warunkach. Uczniowie bawiąc się poznają także zasady współzawodnictwa sportowego. Najbardziej utalentowani i uzdolnieni uczniowie mają możliwość rywalizacji w międzyszkolnych konkursach i turniejach sportowych.
Największe sukcesy w wymiarze sportowym uczniowie szkoły uzyskują konkurencjach lekkoatletycznych i czwórboju LA. Są wielokrotnymi medalistami zawodów sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. W bieżącym roku szkolnym uczniowie dotychczas zdobyli w Mistrzostwach Miasta I miejsce w biegu przełajowym chłopców, I miejsce w indywidualnie i II drużynowo w tenisie stołowym chłopców, II miejsce drużynowo w tenisie stołowym dziewcząt, II miejsce w mini piłce nożnej chłopców, II miejsce w mini koszykówce chłopców, III miejsce w biegach sztafetowych dziewcząt.

Koło polonistyczno - teatralne powołane jest do podejmowania różnorodnych działań artystycznych wynikających z potrzeb i zainteresowań jego członków. Działa w ramach zajęć pozalekcyjnych i skupia wszystkich chętnych uczniów, którzy biorą aktywny udział w przygotowaniach spektakli.
Osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014:- Wyróżnienie w XXIV Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytatorskim, w roku szkolnym 2014/2015 wyróżnienie dla uczennic klas VI w X Międzyszkolnym Konkursie Twórczości Literackiej „ Rodzino, stań się tym, czym jesteś”.

Klub europejski „Eurojedynka” – należą do niego uczniowie klas IV-VI, którzy interesują się tematyką europejską. Cele klubu to rozwijanie „świadomości europejskiej” wśród członków klubu i rozpowszechnianie jej na najbliższe otoczenie. Nawiązywanie kontaktów z innymi szkolnymi klubami zainteresowanymi problematyką europejską. Działania klubu w roku szkolnym 2013/2014: działalność społeczna zbiórki zabawek dla przedszkoli, zbiórka pieniędzy do Szpitala Miejskiego na oddział dziecięcy, zbiórka żywności dla ubogich dzieci, realizacja projektu edukacyjnego „Europejskie Starachowice”.

Koło historyczne – uczniowie uczęszczający na zajęcia historyczne wyróżniają się logicznym myśleniem, poprawnym formułowaniem dłuższych wypowiedzi ustnych, łatwością zapamiętywania i kojarzenia faktów historycznych oraz wyciągania wniosków. Uczniowie podczas zajęć poznają minione epoki, życie ówczesnych ludzi oraz ich dorobek, wykorzystują materiały źródłowe i mapy historyczne.
Sukcesy uczestników koła historycznego:
I miejsce w konkursie historycznym „Polskie drogi do niepodległości”- drużynowo, tytuł mistrza historii i 2 wicemistrzów historii w Starachowicach w roku2013/2014r., I miejsce w konkursie historycznym „Polskie drogi do niepodległości”- drużynowo, tytuł mistrza historii i tytuł wicemistrza historii w Starachowicach w roku 2014/2015r, II miejsce w konkursie wiedzy o Starachowic i 4 wyróżnienia.

Koło przyrodnicze – koło zapewnia uczniom zdobycie umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie oraz ich praktyczne wykorzystanie w codziennym świecie. Praktyczny wymiar wiedzy o przyrodzie zostaje osiągnięty poprzez umożliwienie rozwoju umiejętności typowych dla dyscyplin przyrodniczych. Podczas prowadzonych zajęć z zakresu koła przyrodniczego uczeń będzie miał okazję trenowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej.
Sukcesy koła: II miejsce w etapie Powiatowym Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, w roku szkolnym 2013/2014 I Miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym „SOS Dla Naszej Planety”.

Szkolna Samorządność - działalność SU
Praca SU ukierunkowana jest na kształtowanie postaw obywatelskich, organizowanie akcji niosących pomoc. Uczniowie rozwijają umiejętność współdecydowania o obliczu szkoły oraz otwarcia się na drugiego człowieka. Akcje charytatywne: „Góra grosza”, WOŚP, zbiórka plastikowych nakrętek na wózek inwalidzki. Organizowanie imprez szkolnych: Andrzejki, Poczta Walentynkowa, Mikołajki itp.

Zajęcia ogólnorozwojowe dla klas 0-3 - zajęcia rozwijają zainteresowania, twórczą ekspresję dziecka, pomysłowość i wiarę we własne siły. Opierają się na swobodnej interpretacji plastycznej i literackiej spostrzeganych i zapamiętywanych doświadczeń. Ich uczestnicy biorą udział w konkursach i odnoszą sukcesy: w roku szkolnym 2014/2015- w XI Międzyszkolnym Konkursie Poetyckiej Twórczości Dziecięcej uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w kategorii klas pierwszych i w kategorii klas III oraz II miejsce w kategorii klas drugich. Uczennica klasy II zdobyła wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym „Bezpieczni na drogach”.
 
Działania w roku szkolnym 2014/2015 na rzecz promowania i odkrywania Talentów
 
SZKOLNY PRZEGLĄD TALENTÓW
Każdy ma talent: mały lub duży i nigdy nie wiadomo, kiedy się ujawni. W naszej szkole odkrywamy talenty uczniów. Najzdolniejsi prezentują swoje dokonania w różnych dziedzinach: muzyczne, sportowe, recytatorskie, plastyczne, taneczne. Przygotowują prezentacje, pokazy, referaty, wykłady, albumy oraz plakaty, które przedstawiają nie tylko na forum swojej klasy, ale również kolegom i koleżankom z innych klas. Jest to czas na wzajemną naukę i poszerzanie swojej wiedzy. Zwycięzca w każdej kategorii otrzymuje tytuł.
 
TYDZIEŃ NAUKI
W maju odbywa się w naszej szkole TYDZIEŃ NAUKI. W tygodniu tym najzdolniejsi uczniowie prezentują swoje roczne dokonania w różnych dziedzinach.
 
TYDZIEŃ TALENTÓW I PASJI
HARMONOGRAM SPOTKAŃ UCZNIÓW KLAS 0-VI W RAMACH TYGODNIA NAUKI

1.Poniedziałek - „Poniedziałek z kredką i pędzlem” (prezentacja zdolności plastycznych uczniów kl. 0-6, wspólne wykonywanie prac)
2. Wtorek -  „Tańczące wtorki” (prezentacja umiejętności tanecznych uczniów, wspólny taniec)
3. Środa - „Moja pasja” – spotkanie z profesorem Pytanko
4. Czwartek -  „Sportowy czwartek” (pokazy umiejętności sportowych, wspólne ćwiczenia)
5. Piątek - „Piątek z bajką” (prezentacje w bibliotece swojej ciekawej książki, wspólne czytanie)

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS TALENTÓW
W marcu odbywa się w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs Talentów „Starachowice kopalnią talentów”. Celem konkursu jest popularyzacja działań artystycznych, rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży, promowanie młodych talentów, rozwijanie zainteresowań uczniów. Wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności. Uczestnikami konkursu są uczniowie ze szkół podstawowych.
 
KONKURS NA NAJZDOLNIEJSZEGO UCZNIA KLAS IV-VI Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU
Na zakończenie roku szkolnego zostaną wyłonieni najzdolniejsi uczniowie z poszczególnych przedmiotów biorąc pod uwagę ich pracę, osiągane rezultaty, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i sukcesy w konkursach i zawodach.
 
ZałącznikWielkość
SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA TALENTÓW.pdf384.77 KB
Szkoła Odkrywców Talentów.pdf1.66 MB