RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE L 119.1 – dalej RODO

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Kochanowskiego

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

ul. 1 Maja 11,  27-200 Starachowice

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 41 274 61 34, e-mail sp1stce@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby. 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Określono cele przetwarzania twoich danych. Twoje dane przetwarzane będą:

  1. na podstawie twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,
  2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które Administrator realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (korygowania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.