Prawa i obowiązki

Uczeń ma prawo do:

 • Poszanowania swej godności, dobrego imienia i  własności osobistej ze strony pozostałych członków społeczności szkolnej.
 • Wolności wypowiadania się, wyrażania myśli, opinii i przekonań, w szczególności dotyczących  życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
 • Zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie ze swoimi możliwościami i zainteresowaniami.
 • Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej.
 • Zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach    wprowadzających.
 • Rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 • Sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny swego zachowania i postępów w nauce  ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania.
 • Opieki wychowawczej i stworzenia warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Wsparcia nauczyciela przedmiotu, wychowawcy, pedagoga szkolnego w rozwiązywaniu swoich problemów, w oparciu o zasadę wzajemnego poszanowania i życzliwości.
 • Odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych oraz w czasie dni wolnych od zajęć edukacyjnych.
 • Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć edukacyjnych.
 • Uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły lub organizowanych przez szkołę poza jej terenem.
 • Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.
 • Korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami.


Uczeń ma obowiązek:

 • Rzetelnie i aktywnie pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy i umiejętności w  czasie zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych,
 • Wykorzystywać w pełni istniejące warunki dla zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • Systematycznie i punktualnie chodzić na zajęcia szkolne,
 • Prowadzić starannie zeszyt i sumiennie wykonywać prace domowe zgodnie z wymaganiami  nauczycieli,
 • Posiadać wszystkie przybory niezbędne podczas zajęć,
 • Aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, zabierać głos podczas zajęć po uprzednim podniesieniu ręki i udzieleniu głosu przez nauczyciela,
 • Przestrzegać właściwych norm zachowania się podczas zajęć (nie zabierać głosu bez pozwolenia nauczyciela, nie wychodzić z ławki, nie opuszczać samowolnie sali lekcyjnej),
 • Przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich    przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia wychowania   fizycznego, itp.),
 • Godnie reprezentować szkołę, dbać o honor, znać jej historie, szanować i wzbogacać jej tradycje,
 • Odnosić się w sposób kulturalny i z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły, używając  odpowiednich zwrotów: ”Proszę Pani, Proszę Pana, Proszę Siostry, Proszę Księdza” oraz kolegów i koleżanek zwracając się do nich po imieniu,
 • Dbać o kulturę słowa na co dzień, w szkole i poza nią, nie używać wulgarnych słów,
 • Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • Odznaczać się uczciwością w postępowaniu, szanować i ochraniać przekonania i własność  innych osób,
 • Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
 • Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie przeciwstawiać się wszelkim  przejawom przemocy i brutalności,
 • Ponosić odpowiedzialność za podjęte zadania  i popełnione czyny,
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Dbać o higienę osobistą, bezpieczeństwo i zdrowie (własne i innych),
 • Dbać o estetyczny, schludny wygląd osobisty,
 • Naprawić wyrządzone przez siebie szkody.


Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną, telefoniczną lub osobistą prośbę rodzica. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność:

 1. w formie pisemnego usprawiedliwienia przez rodziców lub prawnych opiekunów, z uzasadnieniem przyczyny nieobecności, niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności,
 2. w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą dłuższą niż 2 tygodnie wymagane jest zwolnienie lekarskie.