Pedagog

Szkolnym pedagogiem jest  mgr Agnieszka Wolak.  
E-mail: pedagog.sp1.starachowice@gmail.com


GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
 
    Poniedziałek   9.00 - 13.15  
    Wtorek            7.45 - 13.00   
    Środa              8.45 - 11.30 oraz 12.30 - 13.30
    Czwartek        11.00 - 16.00   
    Piątek              8.40 - 12.25   

   
Konsultacje dla rodziców w czwartek 15.00 - 16.00


Ważne!
  Kontakt z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną: Starachowice ul. Radomska 72  tel. 41 274-73-85

  Z informacji kampanii społecznej #świętokrzyskieNIEhejtuje na poniższej stronie można znaleźć - Usuwanie nienawistnych treści z Facebooka
https://www.mowanienawisci.info/sekcja/jak-zglosic/ 


Pedagog, obok wychowawcy, nauczyciela i psychologa, chce Cię wysłuchać i wesprzeć gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z innymi.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, szukasz sposobów ich realizacji.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!
 •  
Zadania pedagoga szkolnego:
 • Wspieranie wychowawców klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych, poprzez obserwację zachowania indywidualnych uczniów, grupy klasowej, rozmowy z uczniami, analizowanie wyników   nauczania i  ocen zachowania, rozmowy i konsultacje z rodzicami (opiekunami  prawnymi),  wywiady środowiskowe, przekazywanie materiałów informacyjnych i profilaktycznych rodzicom, praca w zespole wychowawczym;
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom  zachowania u uczniów, podejmowanie działań w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasach, udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć emocjonalnych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 • Upowszechnianie  pozytywnych  wzorców i standardów zachowania w celu  zapewnienia wszechstronnego rozwoju osobowości oraz przyswojenia  umiejętności życia w społeczności szkolnej i w społeczeństwie;
 • Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, w tym zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych.
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  oraz  innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie: konsultacji  metod i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom i rodzicom, specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach, współpraca z nauczycielami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;
 • Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
  Działanie  na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej dla uczniów  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów, dofinansowań  i innych  form pomocy, praca w zespole socjalnym ds. uczniów oraz współdziałanie z instytucjami  i 
  organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi  wsparcia  materialnego:  PCK, MOPS;
 • Współpraca z Sądem Rejonowym w/Rodzinny i Nieletnich w zakresie realizacji działań wspierających uczniów funkcjonujących w rodzinach dysfunkcyjnych, niepełnych i zastępczych,  współpraca z PCPR, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie "Przystań”;
  Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: Powiatową Komendą Policji, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, WOPR, Stacją Ratownictwa Medycznego, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Stowarzyszeniem Nauczycieli „Zdrowa Szkoła” - w zakresie organizacji działań edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli.  Przeprowadzanie próbnej ewakuacji szkoły na wypadek zagrożenia pożarowego.
 • Realizowanie zadań ujętych w Planie Pracy Szkoły, w tym działań ewaluacyjnych.
 
ZałącznikWielkość
Szkolny Kodeks Dobrego Zachowania.pdf46.69 KB
Obowiązki rodzica wobec dziecka.pdf80.14 KB
Zagrożenia dziecka w sieci..pdf236.46 KB
Jak wzbudzić u dziecka pozytywną motywację do nauki.pdf112.21 KB
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA I KARNA RODZICÓW WYNIKAJĄCA Z WŁADZY RODZICIELSKIEJ.pdf241.78 KB
Pomoc PP po 1.09.17.pdf222.48 KB
Uzależnienie od komputera.pdf87.08 KB
Wskazówki dla rodzica dziecka zdolnego.pdf88.39 KB
Cenne wskazówki dla rodziców.pdf330.99 KB
,,Postaw na rodzinę'' -prezentacja.ppt732.5 KB
CZY JESTEM TOKSYCZNYM RODZICEM.pdf125.43 KB