OK zeszyt

Sukces szkoły zależy od jakości dwóch powiązanych ze sobą procesów – prowadzonego przez nauczycieli nauczania oraz uczenia się uczniów. Ocenianie kształtujące i związane z nim strategie pracy nauczyciela to praktyczne koncepcje pokazujące, jak tę jakość poprawić. Danuta Sterna
 
Ocenianie kształtujące to nowatorskie spojrzenie na edukację, pozwalające zdiagnozować poziom wiedzy i umiejętności ucznia, jego potrzeby w rozwijaniu, tak potrzebnych dziś, kompetencji zarówno twardych, jak i miękkich. To sposób uczenia się rozumiany jako działanie ucznia. Aby osiągnąć cel, należy przejść z kultury nauczania do kultury uczenia się. Dlatego też podczas zajęć nie można pozwolić na ograniczanie ucznia tradycyjnym zeszytem, zeszytem ćwiczeń czy podręcznikiem. Należy sprawić, by uczeń chciał się uczyć, a stanie się to wówczas, jeśli zajęcia będą atrakcyjne, celowe i współczesne.
 Wprowadzenie OK zeszytu sprawi, że uczeń będzie chętnie uczestniczył w zajęciach i aktywnie brał w nich udział. Przyniesie to zmianę w sposobie postrzegania siebie jako ucznia, który z odtwórcy stanie się kreatywnym, samodzielnym i pełnym zapału twórcą swojego procesu kształcenia.

OK - zeszyt to forma współpracy pomiędzy uczniem, a nauczycielem, w której uczeń monitoruje swój proces uczenia się, zaś nauczyciel wykorzystuje ocenianie kształtujące do skutecznego nauczania. OK zeszyt buduje partnerstwo pomiędzy uczniami i nauczycielem w uczeniu się i nauczaniu.
Dzięki korzystaniu z oceniania kształtującego OK zeszyt pozwala uczynić nauczanie wspólną sprawą nauczyciela i ucznia.
Uczniowi pomaga uczyć się i śledzić własne postępy.
Nauczycielowi pomaga lepiej organizować proces nauczania i skutecznie nauczać.
OK zeszyt należy do innowacji przede wszystkim metodycznych, opartych o proces oceniania kształtującego.