Koncepcja rozwoju szkoły

Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej nr 1
im. Jana Kochanowskiego w Starachowicach

Wprowadzenie:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Starachowicach usytuowana jest na obrzeżach miasta. Duża grupa dzieci uczęszczających do szkoły pochodzi z biednych rodzin. Odzwierciedleniem tych problemów jest fakt, że co trzeci uczeń szkoły je obiady finansowane przez MOPS. Nasza szkoła dysponuje 14 salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, kompleksem boisk „Orlik”, biblioteką, Centrum Multimedialnym, pracownią komputerową. Jesteśmy szkołą przyjazną, zapewniającą harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień ucznia, by przygotować go do życia w otaczającym świecie. Wyróżnia nas: jednozmianowość, swoisty mikroklimat małej szkoły (brak anonimowości, kameralność), imprezy integracyjne z uczniami i opiekunami, aktywny udział w imprezach środowiskowych, aktywność nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Wspieramy ducha partnerstwa we współdziałaniu środowiska życia i edukacji dzieci, a więc domu, szkoły i społeczności lokalnej. Nasze obiekty sportowe, boiska, sale gimnastyczne służą nie tylko uczniom naszej szkoły, ale są również dostępne dla społeczności lokalnej. Promujemy sporty rekreacyjne i zdrowy styl życia.

Misja szkoły: „Dążąc do doskonałości, wspieramy wszechstronny rozwój dziecka i przygotowujemy je do funkcjonowania w życiu społecznym".

Wizja szkoły:
 
Szkoła, do której zmierzamy, to szkoła:

 • Bezpieczna - wolna od patologii, przemocy, zagrożeń, ucząca zasad tolerancji,poszanowania cudzej odmienności.
 • Zdrowa - ułatwiająca uczniowi wszechstronny rozwój, promująca zdrowie i edukację ekologiczną, dbająca o higienę psychiczną dzieci, dająca wsparcie rodzicom, dostosowująca formy pracy i wymagania do indywidualnych potrzeb uczniów, zapewniająca wychowanie moralne, prorodzinne, tworząca przyjazny klimat i dobre wspomnienia.
 • Przygotowująca do życia - dająca uczniom umiejętność dobrego komunikowania się ze światem, samodzielnego uczenia się, praktyczne i przydatne w życiu umiejętności, ufność we własne siły, zaradność w trudnych sytuacjach, rozwijająca więzi interpersonalne, umiejętność pracy w zespole.
 • Nowoczesna - stwarzająca możliwość nauki dwóch języków obcych, korzystania z pracowni komputerowych oraz dostępu do Internetu w salach lekcyjnych, wzbogacająca się w nowoczesny sprzęt multimedialny.
 • Otwarta - urządzająca imprezy środowiskowe, udostępniająca dzieciom i ich rodzinom nowoczesny kompleks boisk, salę gimnastyczną, organizująca działalność pozalekcyjną i rozrywkową dla uczniów i rodziców; nawiązująca kontakty ze szkołami zza granicy w ramach projektów edukacyjnych.
 • Demokratyczna - sprawiedliwa, przestrzegająca praw dziecka i ucznia, samorządowa, wrażliwa na opinie uczniów i rodziców, posiadająca radę pedagogiczną podejmującą decyzje z dyrektorem, ucząca zasad budowania dobrej wspólnoty.
 • Humanistyczna - wprowadzająca w świat uniwersalnych ludzkich wartości opartych na chrześcijańskich zasadach etycznych, zachęcająca do uczestnictwa w kulturze i sztuce, pokazująca jak praktycznie można realizować wartości i ideały.
 • Twórcza - rozwijająca się, tworząca możliwości rozwijania talentów i zdolności uczniów oraz prezentowania swoich umiejętności w różnorodnych konkursach, imprezach i uroczystościach.
 • Z bogatą historią - kultywująca stuletnią tradycję oraz kształtująca poczucie tożsamości ze szkołą regionem i ojczyzną.
 • Opiekuńcza - otaczająca opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.


Priorytety szkoły:

 • Poprawa warunków kształcenia poprzez unowocześnienie i uzupełnienie bazy dydaktycznej szkoły.
 • Uzyskiwanie wysokich efektów kształcenia, doskonalenie form i metod pracy z uczniem, a tym samym podnoszenie wyników sprawdzianu zewnętrznego.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, usprawnianie ich funkcjonowania psychospołecznego oraz eliminowanie różnego rodzaju deficytów i ograniczeń oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.
 • Budowanie zespołowej odpowiedzialności za pracę.
 • Wychowanie przez sport.


Nasz absolwent:
 
Celem naszych działań jest takie wspomaganie rodziców, by wychować absolwenta, który:

 • Ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju i świata.
 • Prezentuje postawę patriotyczną.
 • Zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych i tolerancyjny. Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy.
 • Wie, co to jest system wartości, szanuje ludzi, okazuje w szczególności szacunek rodzicom, dziadkom, ludziom starszym, nauczycielom i pracownikom szkoły. Jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasad dobrego wychowania.
 • Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest dociekliwy, samodzielny w myśleniui działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce.
 • Dba o otaczające środowisko, zdrowie własne i innych.
 • Zna, szanuje i przestrzega zasad samorządności i demokracji.
 • W szkole czuje się bezpiecznie, dostrzega troskę o zaspokojenie jego potrzeb.
 • Zna zasady bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych i multimedialnych, ma świadomość zagrożeń z nich płynących.
 • Posiada umiejętność pracy w zespole, pokonywania trudności i wykazuje się inicjatywą i kreatywnością.
 • Jest otwarty na zmiany i poszerzanie kręgu swoich zainteresowań.
 • Dostrzega potrzeby innych, umie nieść pomoc potrzebującym.


ZASOBY SZKOŁY

I. DYDAKTYKA:

 1. Dobór programów i podręczników wpływających pozytywnie na wszechstronny rozwój ucznia.
 2. Dostosowanie wymagań do możliwości edukacyjnych uczniów.
 3. Systematyczna kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów.
 4. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych.
 5. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uczniem.
 6. Dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna i stałe doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 7. Objęcie szczególną opieką uczniów mających problemy w nauce.
 8. Organizowanie zajęć dla uczniów zdolnych.
 9. Liczne sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
 10. Wysoki poziom organizacji imprez i uroczystości szkolnych.
 11. Nauczanie dwóch języków obcych.


II. OPIEKA I WYCHOWANIE

 1. Dobrze układająca się współpraca z rodzicami.
 2. Współpraca z różnymi instytucjami wspierającymi proces opiekuńczo-wychowawczy.
 3. Ciekawe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
 4. Umiejętne diagnozowanie potrzeb uczniów i udzielanie pomocy.
 5. Działalność zespołu do spraw rozwiązywania problemów uczniowskich.
 6. Wspomaganie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.

 
III. KADRA

 1. Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
 2. Otwarcie na nowości pedagogiczne.
 3. Podejmowanie nowych wyzwań i chęć do działania.
 4. Duże zaangażowanie nauczycieli na rzecz szkoły i pracy z uczniami.
 5. Umiejętność współpracy mimo różnych poglądów.


IV. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 1. Umiejętne planowanie i organizacja pracy szkoły.
 2. Dostęp do informacji dotyczących pracy szkoły, szkoleń itp.
 3. Promocja szkoły - aktualizacja strony internetowej, artykuły do gazety, gazetka informacyjna.
 4. Dbałość o wyposażenie sal i terenu wokół szkoły.
 5. Współpraca z organizacjami wspierającymi pracę szkoły.
 6. Umiejętność współpracy z rodzicami.
 7. Finansowe wspieranie nauczycieli doskonalących się.
 8. Stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań uczniów.


V. BAZA

 1. Nowoczesny kompleks boisk szkolnych oraz współpraca z klubami sportowymi.
 2. Bogate wyposażenie pracowni w środki audiowizualne.
 3. Dostęp do Internetu w wielu salach lekcyjnych.
 4. Pracownia komputerowa.
 5. Stałe uzupełnianie zasobów biblioteki szkolnej.

 
VI. PROMOCJA, ŚRODOWISKO, WSPÓŁPRACA

 1. Realizacja wielu projektów unijnych.
 2. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej.
 3. Zdobywanie certyfikatów.
 4. Redagowanie informatora dla rodziców i gazetki z twórczością uczniów.
 5. Prowadzenie tablic informacyjnych.
 6. Organizacja cyklicznych imprez zgodnie z kalendarzem.
 7. Informacje w prasie lokalnej.
 8. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.
 9. Udostępnienie boisk „Orlik 2012” dla społeczności lokalnej.
 10. Organizacja Konkursu Międzyszkolnego na Kartkę Okolicznościową.


Rozwój szkoły wymaga myślenia konstruktywnego, czyli nieustannego poszukiwania metod, modeli, dróg do nich prowadzących, czyli po prostu otwarcia na zmiany.
W procesie tym należy posługiwać się narzędziami, które pozwalają określić pozytywne wyobrażenie przyszłości, takiej, jakiej oczekuje społeczność uczniowska.

Działania do zrealizowania:

 • Konsekwentne egzekwowanie właściwego zachowywania się uczniów.
 • Tworzenie w gronie pedagogicznym atmosfery sprzyjającej rozwijaniu ambicji zawodowych poprzez pozytywne motywowanie do pracy.
 • Rozwijanie umiejętności i uzdolnień uczniów (praca z uczniem zdolnym od najmłodszych lat).
 • Partnerskie współdziałanie z rodzicami i ich uczestnictwo w procesie decyzyjnym.
 • Rozwijanie umiejętności komputerowych uczniów od najmłodszych lat.
 • Usprawnienie pracy szkoły poprzez jej informatyzację.
 • Wprowadzenie dziennika elektronicznego.
 • Systematyczne doposażanie szkoły w nowoczesne, multimedialne pomoce dydaktyczne.
 • Objęcie pomocą jak największej grupy dzieci z dysfunkcjami.
 • Optymalne wykorzystanie bazy sportowej szkoły.
 • Doskonalenie nauczycieli w zakresie znajomości języków obcych.
 • Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli, zgodnych z potrzebami szkoły.
 • Ustawiczna promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 • Podejmowanie współpracy ze szkołami zza granicy w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych.
 • Współdziałanie rodziców, wychowawców, pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i zapobieganiu patologiom.


Szkoła realizuje różnorodne projekty, akcje i uroczystości.
Jesteśmy dumni z osiągnięć i sukcesów naszych uczniów, absolwentów oraz pracowników szkoły. Okazujemy duże zainteresowanie problemami i trudnościami uczniów i ich rodzin, oraz uczestniczymy w ich rozwiązywaniu, chcąc im zapewnić dobry start w kolejnym etapie edukacji.