Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

I półrocze od 4 września 2023 do 31 stycznia 2024
II półrocze od 1 lutego 2024 do 22 czerwca 2024

 
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 4.09.2023
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023 - 31.12.2023
3. Ferie zimowe 12.02.2024 - 25.02.2024
4. Rekolekcje  
5. Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.2024 - 02.04.2024
6. Próbne egzaminy ósmoklasisty grudzień, luty, kwiecień
7. Egzamin ósmoklasisty 14, 15,16.05.2023
8. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 22.12.2023, 29,30.04.2024, 02.05.2024, 31.05.2024
9. Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 22.06.2024
 
SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebrania klasowe Konsultacje z nauczycielami
Pierwsze zebrania: kl.0-3- 11.09.2023
Kl.4-8 - 12.09.2023
listopad, luty, maj
Ostatnie czwartki miesiąca - 26.10.2023, 14.12.2023, 25.04.2024
 Spotkania planujemy w formie stacjonarnej, dopuszczalne są zdalne formy kontaktu - w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.
 
TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ
Termin poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach z zachowania za pierwsze półrocze 05.01.2024
Termin klasyfikacji śródrocznej - zebranie rady pedagogicznej i klasyfikacja śródroczna uczniów
Data podania przewidywanych ocen z zachowania i nauki z wpisem do zeszytu 19.01.2024
30.01.2024- rada klasyfikacyjna 06.02.2024- rada plenarna
 

 
Termin poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannych 10.05.2024
Termin klasyfikacji rocznej- zebranie rady pedagogicznej i klasyfikacja roczna uczniów
Data podania przewidywanych ocen z zachowania i nauki z wpisem do zeszytu - 31.05.2024
06.2024 - rada klasyfikacyjna, 06.2024 - rada plenarna