Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach.
Data publikacji strony internetowej: 2010-11-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-23

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
- strona niedostępna dla osób słabowidzących
- brak wersji kontrastowej i funkcji zmiany wielkości czcionki,
- nagłówek nieopisany (brak tekstu alternatywnego do pliku graficznego)
- pliki graficzne bez tekstu alternatywnego,
- nieopisane przewijanie stron,
- nagłówki pod zakładek menu niewidoczne (poziom h2, h3),
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-12
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-12
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Wyniki samooceny lub audytu podmiotu zewnętrznego przdstawia RAPORT (w załaczniku)
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jadwiga Kicińska.
E-mail: sp1stce@wp.pl
Telefon: 412746134
Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego ul.1 Maja 11 27-200 Starachowice E-mail: sp1stce@wp.pl Telefon 412746134
Skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne znajduje się od ulicy 1 Maja, jest zadaszone i przeznaczone dla interesantów i gości. Żadne z wejść nie posiada podjazdu dla wózków. Sekretariat i gabinet Dyrektora szkoły znajdują się na parterze i są dostępne dla osób poruszających na wózkach inwalidzkich, podobnie jak świetlica, biblioteka, gabinet pielęgniarki. Toalety znajdujące się na parterze nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Schody na piętra szerokości 165 cm nie mają podjazdu. W budynku nie ma windy.
Parking szkolny posiada miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille'a oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy udzielają pomocy przy wejściu do budynku. Powiadamianie pracownika odbywa się za pomocą dzwonka lub domofonu znajdującego się przy drzwiach wejściowych.
 
Informacje dodatkowe i inne oświadczenia
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych tj.:
Ctrl++ (powiększenie)
Ctrl+- (pomniejszenie)
Ctrl+0 (rozmiar pierwotny)
F11 (tryb pełnoekranowy)
Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego)
Ctrl+C (kopiowanie)
Ctrl+S (zapisanie strony)
Ctrl+F (szukanie na stronie)
Ctrl+P (drukowanie)
Ctrl+I (informacje o stronie)
Ctrl+Shift+Q (zamknięcie)
Strona posiada formularz kontaktowy
Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.

ZałącznikWielkość
deklaracja dostępności.pdf102.88 KB
Raport o stanie dostępności.pdf113.18 KB